مدلسازی تأثیر شوکهای تولید ناخالص داخلی و هزینههای دولت بر درآمد و هزینه بانک (مطالعه موردی یکی از بانکهای کشور)