بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن