نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی (JDMBM) - واژه نامه اختصاصی